Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

เนื่องจาก บริษัท อีสต์เกต เทค จำกัด ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของถูกค้าประกอบกับบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุกกล สำหรับผู้ประกอบการที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้

 

บริษัทฯ เป็นนิติบุคคลผู้ประกอบกิจการธุรกิจที่มีการเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและประโยชน์ในทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าและพนักงาน เพื่อประโยชน์ของลูกค้าและพนักงานในการรักษาสิทธิและใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

1. นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.1 ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลและยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ด้วยตนเองผ่านระบบ

1.2 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลผู้ซื้อจนกว่าผู้ซื้อจะยกเลิกการเป็นสมาชิก

1.3 ผู้จำหน่ายสินค้าจะเป็นผู้เก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อ เช่น ข้อมูลการสมัครสมาชิก ประวัติการใช้งาน (การเปิด ลงชื่อเข้าใช้ ดู เล่นวิดีโอ คลิป ฯลฯ) การลงทะเบียนเรียน ฯลฯ และเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

(1) ตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน

(2) ให้บริการ จัดส่งของที่ระลึก ฯลฯ

(3) จัดทำแบบสอบถามหรือแคมเปญอื่น

(4) จัดส่งโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์อื่น

(5) แจ้งข้อมูลที่จำเป็น

(6) สำรวจ วิเคราะห์และจัดทำสถิติ เพื่อกิจกรรมทางการตลาดเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาการบริการ

1.4 โปรดทราบว่ารหัสผ่านเป็นข้อมูลของผู้ซื้อแต่เพียงผู้เดียว เมื่อผู้ซื้อได้รับรหัสผ่านหลังจากสมัครสมาชิก กรุณาเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ

1.5 หากมีการใช้งานในบัญชีของผู้ซื้อโดยไม่ได้รับอนุญาตโปรดแจ้ง ฝ่ายดูแลลูกค้าสัมพันธ์ โทร 061-094-7170 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

1.6 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ทำการสมัครกับทางเว็บไซต์เป็นความตกลงระหว่างท่านกับเว็บไซต์เท่านั้น ไม่มีการนำไปให้กับบุคคล บริษัท หรือองค์กร อื่นๆ

1.7 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดเก็บหรือการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าสัมพันธ์ โทร 061-094-7170 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)